English: Learn & Talk

¿Necesita ayuda para aprender inglés? Para más información, visite una biblioteca del condado de Gwinnett que esté cerca de usted o ingrese a www.gwinnettpl.org/learnandtalk.

Gwinnett County 公共圖書館有說粵語及國語之圖書館員可幫助您學習英語。詳情請親臨鄰近之 Gwinnett County 公共圖書館並向圖書館員查詢或上此網址 www.gwinnettpl.org/learnandtalk.

Quý vị cần giúp đỡ trong việc học tiếng Anh? Vui lòng ghé qua Thư Viện Quận Gwinnett gần nhà  quý vị cư ngụ, hoặc truy cập vào trang mạng www.gwinnettpl.org/learnandtalk để biết thêm thông tin.

영어 학습에 도움이 필요하십니까?  

이동 가까운 Gwinnett County 도서관에서 자세한 정보를 얻거나 www.gwinnettpl.org/learnandtalk 를 방문하십시오.

Need help learning English? Get help at the library with someone who speaks your language!